ANBI

1. Naam van de gemeente

Evangelisch Centrum Europoort

2. RSIN nummer

006503755

3. Contactgegevens

Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 326, 3021 GV, Rotterdam

Postadres: Nieuwe Binnenweg 310, 3021 GV, Rotterdam

Telefoonnummer: 010-4761100 (Maandag, dinsdag en donderdag tussen 9:00 en 12:30)

E-mail: secretariaat@eceuropoort.nl

4. Bestuurssamenstelling

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester

5. Beleidsplan

Het beleidsplan van de gemeente is te vinden door te klikken op onderstaande link:

financieel meerjarenplan

6. Beloningsbeleid

Personen met de volgende functies ontvangen een salaris voor hun werkzaamheden:

 • Voorganger
 • Secretaresse
 • Financieel medewerker
 • Teamleider NextGeneration (kinderwerk en jongerenwerk)
 • Teamleider KingdomLife (toerusting & training)
 • Gebouwbeheerder

Vergoeding zijn vastgelegd in het salarisgebouw van de gemeente. Het grootste gedeelte van deze medewerkers werkt parttime. Het totale aantal FTE bedraagt 3,1. Overige personen die zich minimaal twee dagen per week op kantoor inzetten ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Overig vrijwilligerswerk van gemeenteleden staat geen vergoeding tegenover.

7. Doelstelling van de instelling

Het doel van de gemeente staat verwoord in artikel 3 lid 1 en 2 van de statuten welke hieronder staan weergegeven:

Artikel 3

 1. Het kerkgenootschap stelt zich ten doel om door de verkondiging van Gods Woord mannen, vrouwen en kinderen te maken tot discipelen van Jezus Christus; discipelen kenmerken zich in liefde voor Hem en voor hun naasten, zowel binnen als buiten het kerkgenootschap.
 2. Het tracht dit doel te bereiken door:

  a. het houden van godsdienstoefeningen en evangelisatiebijeenkomsten en het gebruik maken van pers, radio, televisie, internet en elk ander wettig middel dat het kerkgenootschap nodig acht;
  a. het initiëren, stimuleren of beheren van bijvoorbeeld:
  – zendingswerk;
  – opvangwerk, voedselbank, kledingbank;
  – godsdienstonderwijs in het algemeen;
  – Toerusting en training, die beoogt het voorbereiden van pastorale medewerkers, jeugdleiders, kinderwerkers, evangelisten, zendingswerkers, gemeenteleiders en opvangwerkers;

  b. het bevorderen van een samenhangend beleid zowel binnen het kerkgenootschap als daarbuiten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, onder meer door samenwerking met andere kerkgenootschappen of christelijke organisaties, waarvan de doelstelling overeenstemt met de doelstelling van het kerkgenootschap;
  c. het houden van openbare inzamelingen om zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken;
  d. andere rechtens geoorloofde middelen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, één en ander in de ruimste zin.

8. Verslag van de activiteiten

Naast het houden van zondagse samenkomsten is op de diverse pagina’s van deze website een indruk te krijgen van de verschillende activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente. Hierbij valt te denken aan het organiseren van cursussen, het verlenen van pastoraat en het uitreiken naar de maatschappij door middel van een voedselbank en kledingbank.

9. Financiële verantwoording met toelichting

In het afgelopen seizoen zijn de inkomsten gedaald ten opzichte van het seizoen 2014-2015. Dit is deels opgevangen door lagere uitgaven, met name op het gebied van personeelskosten. Dit heeft er echter niet voor kunnen zorgen dat het seizoen is afgesloten met een negatief resultaat. De afschrijvingskosten zijn toegenomen, omdat het afgelopen seizoen begonnen is met het afschrijven van de kosten ten behoeve van de verbouwing van de entree van het pand.

10. Overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting

Gegeven de teruglopende inkomsten is er dit seizoen voor gekozen om voorzichtig te begroten en daarmee zijn de bijdragen van gemeenteleden fors lager begroot. Er zijn een aantal voorziene overige baten, waardoor deze hoger begroot is in vergelijking met het afgelopen jaar. In het beleidsplan staat beschreven volgens welke verdeling de te verwachten inkomsten worden toegewezen aan de diverse uitgavenposten. De begroting voor het seizoen 2016-2017 is in lijn met deze percentages.